Kalite Politikası

KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ MİSYONUMUZ

Sağlık temalı bir üniversitenin parçası olarak, yaşam boyu öğrenmeye önem veren, evrensel etik ilke ve insani değerlere saygılı, disiplinler arası işbirliğini benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamada kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, bilime katkı sağlayan yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, evrensel bilim ilkeleri ışığında sağlık eğitimi ve uygulama alanlarında disiplinler arası iş birliğine önem veren, ulusal/uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, sağlıkla ilgili politikaların oluşturulmasına katkı veren, toplum sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir fakülte olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve bölümleri olarak benimsediğimiz temel değerlerimiz;

 • Profesyonellik
 • Bilimsellik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Yenilikçilik
 • Hümanizm
 • Ekip ilkelere bağlılık
 • Duyarlılık
 • Otonomi
 • Etik bilinci
 • Dürüstlük
 • Liderlik

HEDEFLERİMİZ

Eğitim alanında;

1-Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrenciler için sağlık hizmetleri alanında ideal eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.

2-Fakültemiz öğrencilerinin; kanıta dayalı ve güncel bilgileri kapsayan ders materyalleri, uygulama araç-gereç ve alanları ile desteklenmiş bir eğitim-öğretim ortamında, ulusal çekirdek eğitim programı ile uyumlu, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreci sonunda yetkin, alanında uzman, birer sağlık profesyoneli olmalarını sağlamak.

3-Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak sağlıkla ilgili sorunların çözümünde mesleği ile ilişkili rol ve sorumluluklarını yerine getirirken, kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, bilime katkı sağlayan yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

4-Sağlık temalı bir fakülte olarak sağlık bilimleri alanında kalkınmayı ve gelişmeyi destekleyecek lisans ve yüksek lisans programları ile güçlü, donanımlı sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilim alanına katkı sunmak.

Araştırma alanında;

1- Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek.

2- Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısını arttırmak.

3- Dış kurumlar tarafından desteklenen proje sayısını arttırmak.

4-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumlar ve kuruluş alanları ile işbirliği yapmak.

Sağlık hizmeti alanında;

1-Toplumun sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri ile nitelikli ve etkili profesyonel sağlık hizmeti sunmak.

2-Mesleği ile ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapmak.

3-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve ülkemizdeki sağlık politikalarının oluşumunda etkili olarak sağlık problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi misyon ve vizyonu doğrultusunda evrensel değerleri, akademik özerkliği, toplumla etkileşimi esas alan; akademik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı, süreç odaklı yönetimi ve gerekli standartları güvence altına almayı, tüm paydaşların katılımını ve memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilirliği ilke edinen bir sistemi temel almıştır. Bu politika kapsamında fakültemizde;

1-Fakültemizin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyet alanlarında kalite güvence sisteminin işlerliğini sağlamak

2-Fakültemizin stratejik planı kapsamında süreçlerin etkinliğini artırarak kaliteyi sürekli iyileştirmek

3-Akademik ve idari alanlarda görev alan personelin görev tanımlarını belirlemek

4-Fakültemizin tüm faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerde iş tanımlarını tanımlamak

5-Fakültemiz iç ve dış paydaşlarının memnuniyet düzeyini ölçmek, değerlendirmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek

6- Kalite yönetimi ile ilgili etkin ve verimli eğitimler düzenlemek

7- Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kurumda toplantılar ve etkinlikler düzenlemek

8-Stratejik Planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedeflerin gerçekleştirilme düzeyini ilgili birimlerle yıllık değerlendirmek ve önlemleri planlamak

9-Fakülte bünyesinde akademik ve idari personel sayısında niceliksel ve niteliksel artışın sağlanması ve personelin gelişimini sağlamak.

10-Bilgi ve Teknoloji Üretecek Altyapıyı Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini artırmak

11-Eğitim ve araştırma alanları ile idari alanların fiziki altyapısını güçlendirmek

12-Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesini arttırmak

 

Birim kalite politikasını indirmek için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023

Skip to content