Bölüm Tanıtımı Sağlık Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa CANBAZ  (Bölüm Başkanı)

E-mail: mustafa.canbaz@afsu.edu.tr

Sağlık Yönetimi Bölümünü, başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları aşağıda verilmektedir.

– Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil),

– Kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.),

– Sağlık subayı olarak istihdam edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri,

– Sigorta Şirketleri,

– İlaç ve tıbbi malzeme şirketleri,

– Sosyal Güvenlik Kurumu,

– Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.),

– Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri,

– Öğretim elemanı olarak çalıştırılmak üzere üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ve programlarında sağlık yönetimi ve benzeri dersleri olan bölümler.

AMAÇ

Sağlık Yönetimi Bölümün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktadır.

MİSYON

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında, sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve ülkemizdeki sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapabilecek kapasite, bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

VİZYON

Sağlık yönetimi alanında bilgi üretme ve yayma konularında önde gelen, ulusal ve uluslararası bilimsel literatüre katkı yapacak düzeyde bilimsel çalışmalar yapan, sağlık yönetimi alanında saygı ve güvenle anılan lider bir birim olmak.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023

Skip to content