Amaç ve Hedeflerimiz

Fakültenin temel amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Fakültemizin tüm bölümleri Çekirdek Eğitim Programlarına göre eğitim vermekte; teorik ve uygulama-araştırma derslerinde üniversitemizin tüm fakültelerinin derslik, laboratuvar ve sosyal alanlarını kullanabilmenin yanı sıra uygulama eğitimlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesinde yapmaktadır.

 

1 Eğitim ile İlgili Amaç ve Hedefler

Temel Amaç

Ulusal standartlarla uyumlu eğitim içeriği ve eğitim yöntemleri kullanarak mesleki etik değerleri benimsemiş, iletişime açık, mesleki bilgi, beceri ve tutuma sahip, bilimsel araştırma ilkelerini benimsemiş, çağın gerektirdiği güncel bilgi ve teknolojiye ulaşabilen; mezunlar yetiştirmektir.

Hedefler

1-Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrenciler için sağlık hizmetleri alanında ideal eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.

2-Fakültemiz öğrencilerinin; kanıta dayalı ve güncel bilgileri kapsayan ders materyalleri, uygulama araç-gereç ve alanları ile desteklenmiş bir eğitim-öğretim ortamında, ulusal çekirdek eğitim programı ile uyumlu, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreci sonunda yetkin, alanında uzman, birer sağlık profesyoneli olmalarını sağlamak.

3-Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak sağlıkla ilgili sorunların çözümünde mesleği ile ilişkili rol ve sorumluluklarını yerine getirirken, kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, bilime katkı sağlayan yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

4-Sağlık temalı bir fakülte olarak sağlık bilimleri alanında kalkınmayı ve gelişmeyi destekleyecek lisans ve yüksek lisans programları ile güçlü, donanımlı sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilim alanına katkı sunmak.

 

2 Araştırma ile İlgili Amaç ve Hedefler

Temel Amaç

Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı geliştirmek, ulusal ve uluslararası araştırmaların ve projelerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasıdır.

Hedefler

1- Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek.

2- Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısını arttırmak.

3-Dış kurumlar tarafından desteklenen proje sayısını arttırmak.

4-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumlar ve kuruluş alanları ile işbirliği yapmak.

 

3 Sağlık Hizmeti Alanında Amaç ve Hedefler

Temel amaç

Öğrencilerimizin eğitimlerine en üst düzeyde katkıda bulunacak şekilde, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, nitelikli, sağlığı geliştirmeyi de hedefleyen bütüncül bir anlayış ile sağlık hizmeti sunmaktır.

Hedefler

1-Toplumun sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri ile nitelikli ve etkili profesyonel sağlık hizmeti sunmak.

2-Mesleği ile ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapmak.

3-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve ülkemizdeki sağlık politikalarının oluşumunda etkili olarak sağlık problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023

Skip to content